CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

”Iubesc acest popor blând și omenos” -Mihai EMINESCU

 • CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

  Statul român modern și secularizarea conștiinței sociale. Etnocidul democratic

  Textul care urmează constă, de fapt, în succesiunea mai multor extrase din prefața cărții „Garda de Fier în Basarabia”,o carte uluitoare apărută la Chișinău, la Editura Iulian, și semnată de Alexandru Moraru și Benedict Ciubotaru. Și este uluitoare nu atât prin noutatea documentației (300 de documente inedite descoperite în Arhiva Naţională a Republicii Moldova), cât, mai ales, prin unicitatea abordării subiectului. Vom prezenta din această prefață doar câteva elemente de cadru istoric și social al perioadei care a făcut posibilă (de fapt, a impus) apariția Mișcării Legionare, dar vom reveni, în numerele următoare, cu alte fragmente. (M.M.)

  Pe data de 29 decembrie 1919, Primul Parlament al noii Românii – al României Mari – ratifica documentele Unirii din anul 1918 adoptate la Chişinău pentru Basarabia, la Cernăuţi pentru Bucovina şi la Alba-Iulia pentru Transilvania şi „părţile ungureşti” […].

  România Mare urma să funcţioneze şi cu o nouă Constituţie, adoptată în 1923 sub presiunea zdrobitoare a „Marilor Puteri”, de fapt, a oligarhiei financiare internaţionale. Practic, existenţa însăşi a României Mari era condiţionată, prin adoptarea acestei Constituţii, de către „Marile Puteri” care controlau „Liga Naţiunilor” înfiinţată în 1919.

  Războiul Mondial şi-a atins pe atunci scopurile sale: desfiinţarea celor trei monarhii imperiale – Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar şi Imperiul Rus – care nu înţelegeau să se supună regulilor impuse întregului glob de oligarhia financiară internaţională. Scopul urmărit prin înfăptuirea războiului mondial consta, astfel, în înlăturarea acestor piedici geopolitice şi, prin urmare, şi geoeconomice, în faţa impunerii la nivel internaţional a intereselor capitalismului financiar.

  Acesta este, prin definiţie, sensul conceptului de internaţional, mai exact, supra-naţional, trans-naţional, care, pentru funcţionarea sa, are nevoie să supună necondiţionat economiile, deci şi societăţile, tuturor statelor lumii, să le facă dependente de relaţiile economice externe cu ţările de reşedinţă politică a capitalismului financiar. Istoricii constată că, după primul război mondial, internaţionalizarea vieţii politice şi economice a ţărilor lumii devine un fenomen tot mai accentuat, asta însemnînd, în cazul concret al României, o dependenţă tot mai mare a statutului ei politic şi a situaţiei ei economice de relaţiile cu ţările europene şi chiar cu unele puteri din afara Europei […].

  A distruge trei imperii dintre cele mai puternice, şi decît Imperiul Francez şi decît SUA sau Imperiul Nipon, este pe măsura unei forţe deosebite cum este oligarhia financiară internaţională. Dacă ea a izbutit să distrugă asemenea coloşi geopolitici, ce înseamnă pentru ea să construiască state după hatîrul său? Este evident că Ţările Baltice, Finlanda sau Polonia nu îşi datorează existenţa statală propriilor eforturi, deşi ele nu au dus lipsă de acestea. Ele au fost confecţionate şi admise să existe exclusiv cu anumite roluri geopolitice, folositoare pentru cei care au iniţiat, au permis şi au ghidat formarea lor. Orice abatere a acestor state de la rolul prestabilit conduce la desfiinţarea lor. Bineînţeles, la început se încearcă schimbarea regimului politic în locul celui ieşit de sub controlul extern, iar dacă nu se izbuteşte, ceea ce este un caz extrem de rar, atunci se procedează la anexare-alipire-unire la vecinii controlaţi de aceeaşi oligarhie.

  Nu avem motive să credem că geneza României Mari ar fi fost alta decît cea a celorlalte state apărute pe ruinele imperiilor nimicite. Faptul că reprezentanţii micilor popoare făceau antecameră la Marile Puteri ale vremii şi, uneori, chiar insistau în cerinţele lor, nu înseamnă că „Marile Puteri” au cedat ceva fără să-şi asigure controlul necesar asupra celor „cedate”. Hotărîrilor de la Chişinău-Cernăuţi-Alba-Iulia li s-a dat curs, în planul recunoaşterii internaţionale, doar după ce clasa politică românească a reconfirmat că va continua să se supună mecanismelor de control extern deplin (total, de fapt). Aceste mecanisme au fost legiferate pentru români sub forma Constituţiei anului 1923 […].

  Situaţia geopolitică nouă a statului român nu schimba nimic în caracterul său stabilit în 1859 de către artizanii săi reali – aceeaşi oligarhie financiară internaţională. Acest stat a fost confecţionat cu un singur scop: să blocheze accesul pe uscat al Imperiului Rus în direcţia Peninsulei Balcanice şi, prin aceasta, spre Mediterană şi Orientul Apropiat. Potrivit metodelor standard ale geopoliticii, realizarea rolului geopolitic prestabilit pentru o entitate geopolitică se asigură exclusiv prin impunerea unui control deplin asupra comportamentului populaţiei de pe teritoriul în cauză. De aici şi vine „nevoia” de „modernizare” a românilor […].

  Modernizarea presupunea implantarea în corpul social al poporului român a unor instituţii funciarmente noi, europene, cît mai deosebite de cele tradiţionale, româneşti, creştine. Impunerea instituţiilor noi în toate sferele urmărea schimbarea radicală a comportamentului colectiv al românilor, deoarece, după cum recunoştea unul dintre promotorii dintre cei mai consecvenţi ai deznaţionalizării românilor – Eugen Lovinescu – , „instituţiile sînt factori generatori de noi deprinderi sufleteşti şi de viitoare realităţi sociale […].

  Piedica cea mai mare pentru formarea unui asemenea comportament îl constituia religiozitatea proverbială a românilor, deoarece religia poporului român era identică cu cea dominantă în Imperiul Rus şi la popoarele din Balcani.

  Prin urmare, se impunea secularizarea nu numai a pămînturilor mănăstireşti, cum s-a declarat în renumita „iniţiativă” a lui Alexandru Ioan Cuza, ci a întregii conştiinţe sociale, a modului de viaţă însuşi al românilor de la oraşe şi, în special, al celor de la sate.

  Sistemul de învăţămînt şi cel de mass-media, alături de instituţiile portante ale capitalismului – băncile – munceau la modernizarea vieţii „româneşti”. Nu este deloc întîmplător faptul că aceste instituţii – şi cele educaţionale, şi cele mediatice, nemaivorbind de cele financiare – erau deţinute şi controlate aproape în întregimea lor de către reprezentanţii minorităţilor naţionale, ponderea de frunte în ele constituindu-o evreii veniţi foarte recent în România. Acest lucru a fost remarcat nu numai de numeroşi cercetători, ci şi de statisticile oficiale ale statului român modern. Şi acest fapt a constituit, pentru perioada interbelică, o constantă a discursului politic, indiferent de culoarea politică a acestuia.

  Religiozitatea adîncă a românilor, în comparaţie cu toate popoarele vecine lor, făcea din Biserica Ortodoxă o ţintă strategică în ceea ce priveşte nu numai importanţa ei pentru conştiinţa socială, ci şi pentru formarea acesteia. De aceea, întreaga politică a statului român interbelic continua cu şi mai multă vehemenţă politica sa de descreştinare a românilor. Academicianul Dumitru Stăniloae, cu referinţă la politica statului român în perioada interbelică, consemna: „Am avut miniştri care nu puteau vorbi decît citind din doctrina antireligioasă a evreului Durkheim, am avut manuale în licee în care se propovăduia ateismul şi se batjocoreau lucrurile sfinte ale creştinismului. Se săvîrşeau incinerări cu participarea zgomotoasă a demnitarilor Statului. Erau subvenţionate cu bani grei publicaţii în care se zeflemisea Ortodoxia neamului, dar apărarea ei era interzisă. Şcolile noastre teologice erau degradate şi dispreţuite, preoţimea tratată ca o cenuşăreasă.” O constatare de parcă ar evoca situaţia din Uniunea Sovietică din perioada prigoanei din vremea lui Nikita Hruşciov sau din cea a regimului din Republica Moldova de după 2009 […].

  Această „educaţie” anti-identitară producea, pentru sistemul electoral, materialul necesar – alegători suficient de alfabetizaţi ca să fie accesibili pentru ziare şi foi volante şi suficient de inculţi sub aspect identitar ca să fie lesne „convinşi” să voteze pe cine trebuie. Din cîte vom vedea, nici un partid din perioada interbelică nu putea fi admis în cursa electorală fără acordul reprezentanţilor oligarhiei financiare internaţionale. Deci, alegătorul român, „poporul român” reeducat în baza „valorilor general umane”, putea vota persoane (propuse de partide) doar dintr-o listă aprobată pentru el de către nişte instituţii din afara ţării lui, de a căror existenţă alegătorul habar nu avea […].

   Astfel, calificativul de „modern” exprimă opoziţia ontologică – în plan geopolitic, spiritual-moral, cultural şi social-economic – a acestui nou stat faţă de Ţările Româneşti întemeiate în veacurile XIII-XIV de către români şi pentru români […].

  Deznaţionalizarea instituţionalizată se numeşte etnocid, adică ucidere de etnii, uciderea nu fizică ca în cazul genocidului, ci uciderea (desfiinţarea) culturală, spirituală, morală.

  În final, rezultatul este acelaşi ca şi în cazul genocidului: vechiul popor dispare definitiv, fiind înlocuit cu un popor cu totul nou, care doar biologic se trage din vechea populaţie. Este ceea ce a încercat totalitarismul sovietic să confecţioneze: un nou popor sovietic. Un fel de „naţiune americană”, în cazul nostru o nouă „naţiune română”, care nu că nu are nimic în comun cu poporul român care a dat naştere Ţărilor Româneşti, limbii şi culturii lui, ci, sub aspect identitar, se întemeiază pe valori opuse celor ale românilor.

  Diferenţa dintre etnocid şi genocid constă numai în metode: cele genocidale sînt rapide, pe durata unei generaţii, cel mult a două-trei. Aceste metode se numesc totalitarism. Din cauza acestei viteze de cel mult trei generaţii, schimbările sînt direct vizibile pentru fiecare membru al fiecărei generaţii dintre cele trei. Metodele de etnocid se întind pe mai multe generaţii, astfel încît diferenţa dintre generaţii să fie sesizabilă nu mai mult decît ca un „conflict dintre generaţii”. Acest conflict reproducîndu-se direcţionat şi consecvent, la fiecare generaţie înregistrîndu-se noi „pierderi de memorie” istorică şi noi achiziţii de „valori moderne”.

  Aceste metode se numesc democraţie.

  Sursă: hristofor.wordpress.com/

  Titlul original: „Altfel despre Mișcare Legionară” (extrase)

 • CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

  Magyarország second hand

  Nu știu dacă Philippe PETIT îl inspiră pe Viktor ORBÁN însă, sârma pe care Viktor Orbán a întins-o între Piața Kosuth și Kremlin stă întinsă, atâta timp cât țara sa -Magyarország (țara maghiarilor), rămâne membră UE-NATO.

  Cu șapte-opt ore înaintea plecării spre Budapesta, taximetristul mă anunță prin SMS că ar vrea să își aducă nevasta ca să-i țină de urât la întoarcere.
  Când răspund că în atare situație plătesc cu 35% mai puțin față de suma negociată, îmi scrie că a intervenit ceva și, … nu mai poate onora comanda!
  Așa se face taximetrie în provincia România… fără factură, fără simțul bun al omului, fără respect.
  Cu o întârziere de peste 3 ore ajung în capitala țării maghiarilor -Magyarország, întârziere pe care am comunicat-o invocând neprevăzutul.
  Revin la Budapesta după 21 de ani de la exil și orașul mă primește cu un pachet ambalat exemplar în care găsesc, amintiri, frânturi de dialoguri, tristeți, vibrații și endorfine și un soi de déja vu, ori de câte ori ceva, cineva îmi captează atenția.
  Sediul Uniunii Jurnaliștilor a fost vândut; în imobilul de pe bulevardul Andrássy s-a instalat Academia de Teatru. Terasa a rămas, dar acum e populată de studenți și actori… Recunosc câțiva, schimb câteva cuvinte și se înfiripă o discuție le vestea că sunt din Transilvania.
  Amice, hai să îți spun de ce aversiunea noastră față de Ardeal! -plusează șeful localului.
  Bărbat la vreo 50-53 de ani, vorbește o maghiară îngrijită, elevată chiar și nu îmi face deloc plăcere să constat că, după această pauza, dumasiană, am cam uitat vorbirea cursivă și mă tot împotmolesc…
  Tata a murit în urmă cu un an jumate, în plină pandemie, dar nu de Covid, ci în stop respirator, așteptând, la secția de urgență, să-i vină rândul! Înaintea lui a intrat unul venit de la Satu Mare, din Ardeal!
  Îmi relatează cu lux de amănunte faptul, că nu se simte în siguranță și reiterează epoca lui Kádár, când maghiarilor le era interzis a-și declina identitatea națională, maghiară.
  Îl completează unul din profesorii academiei de teatru, cu rădăcini transilvănene: …”voi, cei din România îl tot elogiați pe Orbán, dar nu aveți idee cât de sadic este piticania asta de țigan!”
  Rămân cu gura căscată aflând că este un practicant asiduu al violenței domestice; Lévai Anikó, soția primului ministru fiind deseori desfigurată în bătaie și adusă la un spital militar din provincie pentru a fi readusă la parametri de umanoid.
  Mă trec fiori!
  Tristețea are rădăcini adânci. -după 21 de ani…
  Cum e posibil ca din banii noștri, ai cetățenilor să se construiască, la voi, în Ardeal, stadioane, școli, spitale, iar tatăl meu să moară în patria lui?
  Îți spun cum: pentru că Magyarország este o patrie a cetățenilor second hand!
  Care va să zică, pentru că suntem la terasa Academiei de teatru și film, domnul Szilárd îmi sugerează o paralelă între premierul Viktor Orbán și Philippe Petit, celebrul funambul, cel care care la 7 august 1974 a traversat -la peste 400 de metri înălțime, distanța dintre turnurile gemene din complexul World Trade Center din New York.
  Acum că am stabilit genul proxim între Viktor și Philippe, hai să îți fac o sumară cercetare analitică și îți voi spune că diferența specifică a echilibristicii celor doi este de rară alteritate… Funanbulul ține în mâini o bară, care-i asigură stabilitate în lupta cu gravitația. Francezul practica acrobația ca exercițiu al artei circului, spectacolul fiind uluitor, iar respirația întregii planete era controlată exemplar prin ritmul impus al pașilor pe sârmă.
  Piticul tuciuriu are la îndemână, din familie, și folosește cu dexteritate șiretenia și minciuna adică, expedientele care l-au propulsat în rândul oligarhilor lumii. Noi știm deja, că domnul Orsos Viktor (Orbán este nume de împrumut, prietene!), este mai bogat decât Bill Gates. Dacă mai stai la Budapesta poți consulta și alte opinii, sediul vostru al Uniunii Jurnaliștilor este la câțiva pași de aici, pe Vörösmarthy, iar acolo ai colecția periodicelor -ha, ha, ha, câte mai sunt nu sunt decât copy-paste-ul textelor livrate MTI-ului de cabinetul de propagandă al Guvernului.
  Poți însă afla, că Ungaria este campioana UE a fondurilor deturnate!”
  Nu știu dacă Philippe PETIT îl inspiră pe Viktor ORBÁN însă, sârma pe care Viktor Orbán a întins-o între Piața Kosuth și Kremlin stă întinsă, atâta timp cât țara sa -Magyarország (țara maghiarilor), rămâne membră UE-NATO.

  Va urma…

 • CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

  APELUL REVISTEI „CERTITUDINEA”. Suntem suficient de mulți ca să putem declanșa o contraofensivă identitară

  Trăim o perioadă în care se joacă integritatea teritorială a României. Suntem asediați din toate părțile de interese exterioare obscure, extrem de puternice și de vorace, care sunt instrumentate din interior, printr-un virus sistemic care dezintegrează tot ceea ce mai funcționează sistemic în România. Principalele ținte  sunt: educația, cultura, sănătatea și economia.

          În aceste condiții, SINGURA formă de opoziție în fața unei asemenea agresiuni a rămas NAȚIONALISMUL, în definiția lui cea mai corectă: „Ideologie și politică derivate din conceptul de națiune, care a contribuit în sec. XVIII-XX la cristalizarea conștiinței naționale și la formarea națiunilor și statelor naționale” (DICȚIONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE, 2009).

           Ar mai fi de adăugat că a fi NAȚIONALIST, în acest moment, este echivalent, așa cum remarca Florin Zamfirescu, cu a fi RAȚIONALIST. Din respect pentru cei care au suferit sau au murit pentru valorile naționale, nu vom substitui însă un termen prin altul, raționalismul rămânând totuși dimensiunea principală a naționalismului cultivat de noi.

           Există, fără îndoială, valori globale și valori naționale. Fiecare dintre aceste categorii poate căpăta, prin exces dogmatic sau deturnare semantică,  o formă negativă, distrugătoare și manipulatorie. Ne delimităm de asemenea excese. Dar ambele categorii sunt, sau ar trebui să fie, în forma lor acceptabilă, complementare și perfect compatibile, în niciun caz opozabile.

            Globalismul ar trebui să reprezinte deschiderea unui orizont de comunicare și comuniune interumană. Din păcate, globalismul european, așa cum ni se propune și ni se impune, este doar un pretext de anihilare a valorilor naționale și, în ultimă instanță, a identității etnice în totalitatea ei.

            Subminarea identității naționale este o formă disimulată de imperialism și neocolonialism prin care, cu un vast arsenal financiar modern, ni se confiscă lent suveranitatea istorică, atât de greu câștigată.

            CERTITUDINEA face apel la toți naționaliștii conștienți de faptul că România se află în pragul totalei dezintegrări și că orice formă de orgoliu privind originalitatea viziunii personale asupra conceptului de NAȚIONALISM este, în acest moment, inoportună și divizatoare. Nu ne aflăm într-o situație normală, în care să ne etalăm, îndreptățit sau nu, superioritatea unei viziuni, suntem în situația disperată de a căuta o soluție de SUPRAVIȚUIRE! Avem, fiecare dintre cei care se consideră naționaliști, o responsabilitate individuală uriașă.  Propunerea noastră este simplă: SĂ NE UNIM FORȚELE în numele aceluiași proiect sau aceluiași ideal: salvarea României!

            CERTITUDINEA propune tuturor grupurilor, asociațiilor, fundațiilor sau persoanelor care s-au evidențiat în spațiul public prin susținerea valorilor naționale, ca în numele lor să accepte și să încerce ideea de a da mâna cu ceilalți, în ciuda suspiciunilor, îndreptățite sau nu, directe sau inoculate, pe care le-ar putea avea fiecare asupra unuia sau altuia.

            Suntem, așa cum spuneam, asediați din toate părțile. Conștientizarea identității naționale a fost dintotdeauna cea mai redutabilă formă (și forță) de rezistență împotriva oricărei agresiuni, iar acum este SINGURA. Suntem mulți, suficient de mulți ca să putem declanșa o contraofensivă identitară dar, din păcate, nu suntem împreună. Avem nevoie unii de alții, căci nimeni nu poate face față de unul singur, iar într-un asemenea demers dimensiunea cantitativă, numerică, este absolut necesară.

  Avem datoria să reimpregnăm spațiul comunitar cu valorile demnității naționale și să începem reconstrucția României în numele acestor valori. O putem face. Dar numai împreună.

  CERTITUDINEA

 • CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

  Cetăţene Klaus Werner IOHANIS!

  Te rog să mă contrazici, dacă germanii minoritari din România mai păstrează respectul pentru adevăr, că acest apelativ nu este de inspiraţie comunistă!
  Apoi, oferă-mi cel puţin un motiv pentru care să renunţ a te considera un produs (politic) expirat al doctrinei comunistoide!
  În al 3-lea rând fii amabil şi exprimă-ţi poziţia faţă de următoarele 9 chestiuni de mai jos dar, dacă esti incapabil ca urmare lipsei de autoritate ştiinţifică căci, istoria naţională este o ştiinţă, te întreb, în calitatea dumitale de preşedinte al republicii, vrei să mediezi între societatea română şi Academia României pentru aflarea adevărului cu privire la cele 9 chestiuni de mai jos?
  Vreau, alături de toţi românii aflarea adevărului despre:
  – cauzele care au dus la apariţia Mişcării Legionare în România şi despre rolul jucat de această mişcare în istoria României;
  – lupta dusă de Mişcarea Legionară împotriva oligarhiei evreieşti din România interbelică;
  – lovitura de stat din 23 august 1944 şi despre consecinţele acesteia asupra istoriei poporului român;
  – rolul jucat de cominterniştii evrei în instaurarea regimului comunist în România;
  – rolul jucat de cominterniştii evrei în genocidul antiromânesc săvârşit de statul comunist;
  – comportamentul poporului şi statului român, condus de Ion Antonescu, faţă de evrei, în timpul celui de al doilea război mondial;
  – rolul transnaţionalilor evrei în lovitura de stat din 22 decembrie 1989 şi despre consecinţele acesteia asupra istoriei poporului român;
  – rolul jucat de transnaţionalii evrei în instaurarea regimului cleptocratic postcomunist;
  – rolul jucat de transnaţionalii evrei în genocidul antiromânesc săvârşit de statul cleptocratic postcomunist.

  Mircea ŞERBAN, jurnalist
  Buciumi, Maramureş 22 august 2015

 • CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

  Prima fântână Eminescu din Africa

  scriu despre o mică parte din Africa, dar acest continent a dat o jertfă de sânge de peste 15 milioane de oameni, cei vii fiind de aproape un secol într-o foamete endemică! Copiii din Rusinga (care din 25 mai își terminaseră toate rezervele de hrană!), sunt proba verității că OMS trebuie judecată pentru genocid…

  Jurnalistul Mircea Șerban, membru UZPR, este finanțatorul unui proiect, intitulat ”Fântâna Eminescu”, care se derulează din primăvara acestui an pe insula Rusinga, în Kenia.

  Investiția se ridica la 6500 euro și reprezintă manopera și furniturile unui foraj la adâncimea de 85 de metri și instalarea unor pompe  pentru a scoate apă potabilă,  fundamentală vieții. 

  Beneficiarul acestui proiect caritativ este Fundația Josephine Olal, unica speranță de viață a celor 57 de copii orfani, bolnavi de SIDA, leucemie și cancer. Cei care doresc să ajute cu bani sunt rugați să expedieze, exclusiv prin Western Union (nu există nici o bancă în România în raporturi comerciale cu Kenia, cu toate că România are reprezentanță diplomatică și consulară la Nairobi), doamnei Josephine Anyango OLAL telefon + 254710933962, eMail: anyangoolal@gmail.com, orice sumă. 

  La 1113 m deasupra nivelului mării se întinde cel mai mare lac al Africii, descoperit de englezul John Hanning Speke în anul 1858,  tot el botezându-l ”Victoria”, după numele reginei Angliei din acei ani. 

  Mfangono, Ssese, Rusinga, Ukerewe, Ukara și Rubondo sunt insulele înșirate la bordura Tanzaniei, Ugandei și Keniei țările care sunt proprietare -chiar în această ordine,  ale unui luciu de apă, al treilea ca mărime pe glob, situat pe un podiș, la o distanță de 560 km de vulcanul Kilimanjaro.

  Clima subecuatorială umedă, induce un sezon ploios a câte două reprize, care se desfășoară între martie – mai și noiembrie – decembrie.

  Malurile lacului, în majoritate mlaștini, sunt greu accesibile, dar frumusețea lor virgină  este tulburătoare, iar apele calde sunt un mediu excepțional pentru 550 de soiuri de pești; în Europa sunt doar 200 de specii.

  Hipopotamii, depunerile de gunoi, dezastrul ecologic au atras atenția celor de la Global Nature Found, care în 2005 au declarat lacul ca fiind ”amenințat din punct de vedere ecologic și sursa unui virus care cauzează o boală infecțioasă extrem de periculoasă.”

  Profesoara Josephine OLAL născută la 12 iunie 1964 la Mbita, este o profesoară care își dedică viața și resursele financiare, modeste, îngrijirii următorilor copii: 

  Wesley Adams, Olivia Gillian, Stephanie Alice, Chris Obara, Phanuel Okong’o, Natasha Aina, Ken Lenox, Titus Okeyo, Sydney Odhiambo, Asha Matonya, Smith Omoke, Mathew Onduru, Agnes Precious, Alvin Samuel, Vivian Faith, Henry Moses, Charles Odhiambo, Rebecca Awino, Catherine Atieno, Willis Owino, Rollince Keri, Brian Ogal, Trizah Auma, Kephas Ojwaya, Zedekiah Owiti, Priscah Tembu, Ivy Amanda, Angela Akomo, Anna Nyamasia, David Amayo, Susan Achieng, Zummax Terryann, Philip Kasha,  Ton Unah,  Waba Wilbeforce, Mercy Johnson, Kandi Joel, Koffi Kingstone, Steve Omollo, Beryl Akoth, Joseph Okeyo, Edwin Chiamo, Virginia Willy, Beryl Gumo, Kevin Onyango, Samson Oguta, Paul Odoyo, Chris Obara,  Abraham Odhiambo, June Oburu, Suleiman Isac, Faith Tom, Merceline Njeri, Wendy Atieno, Vidah Maya,  Mercy Nyawasu, Purine Wisonga.

  ” Eram într-o sesiune de documentare și un film produs de TVR Cluj prin 2018 mi-a atras atenția cu un reportaj realizat în  Rusinga despre condițiile în care o profesoară, Doamna Josephine OLAL,  aflată practic la capătul puterilor, cere ajutorul oamenilor pentru a educa și ține în viață pe cei aproape 60 de copii al căror înger păzitor ea este. 

  În primăvara acestui an  -spune jurnalistul Mircea Șerban, am reușit să o contactez; avem deja o corespondență vastă și am reușit să obțin nu numai date despre insulă și condițiile de viață și școlarizare, dar să înțeleg minciuna profundă și lipsa de respect a OMS  (și nu numai) față de sănătatea lumii și mizeria în care este ținut -deliberat, continentul Africa, jefuit la sânge…

  Am reușit să negociem cu o societate de foraje -evident prin intermediul doamnei profesoare Olal, ”Lady J” cum o alint eu, dar fără ca ea să divulge sursa banilor pentru a nu ridica costurile, să îl determinăm și pe primarul insulei, domnul Paul OKUKU să sprijine acest proiect, care în luna septembrie va fi finalizat. 

  Eu voi fi însă obligat să expediez câte 200 de euro în fiecare lună, adică întreaga mea pensie vreme de 3 ani și vreo 7 luni.

  Cu câțiva ani în urmă, după spovedanie, duhovnicul meu mi-a dat canonul milosteniei de aceea,  ”Fântâna Eminescu” este ruga mea către Iisus Hristos și Sfânta Maria  pentru iertarea păcatelor.

  Mă bucur  -a mai spus ziaristul Mircea Șerban, că bunul Dumnezeu mă ajută să merg mai departe cu fiecare lună și cred că voi reuși să atrag atenția Crucii Roșii Internaționale pentru o cât mai rapidă intervenție întrucât resursa de viață a acelor copii este sub limita de subzistență!

  În acest sens, mulțumesc publicației CERTITUDINEA pentru solidaritatea în amplificarea și răspândirea acestui SOS al disperării unei populații și scriu despre o mică parte din Africa, dar acest continent a dat o jertfă de sânge de peste 15 milioane de oameni, cei vii fiind de aproape un secol într-o foamete endemică!

  Copiii din Rusinga (care din 25 mai își terminaseră toate rezervele de hrană!), sunt proba verității că OMS trebuie judecată pentru genocid…

 • CHESTIUNEA NAȚIONALĂ

  PROFESIONIȘTII, ALEȘI LA DISPOZIȚIA ROMÂNIEI!

  România are nevoie -acum, mai mult ca niciodată, de un miracol pentru a renaște! Toate partidele ce au urmat ceaușismului au avut politici antiromânești deși, vorbeau în numele poporului de aceea, este nevoie de alternativă!

  Public acest text trimis din Arad de prietenul meu, jurnalistul și editorul Radu BĂDOIU. 

  Argumentul ce motivează titlul, dar și decizia publicării pleacă din respectul meu față de antreprenorul român!

  (Vă rog să aveți proprietatea termenilor și să nu îl confundați pe antreprenor adică, pe producătorul unor valori numite marfă, cu șmecherul, escrocul, care cumpără ieftin și vinde scump și își spune ” om de afaceri”!)

  Deși, se află sub ochii noștri el, antreprenorul din România, este cel mai hăituit cetățean din această patrie, iar ceilalți români nu pot să îl apere!

  Începând cu autorități -fiscale, ale statului, baronii locali din politică, concurența neloială, corupția, toate tarele capitalismului colonial în care se zbate România, toți îl hărțuiesc cu o ură și forță greu de dus!

  Sute de mii de familii din România sunt dependente de succesul de piață al antreprenorului român, al produselor lui pe care încearcă a le și vinde, pe o piață controlată nu numnai de rechinii și cozile de topor din politică, dar mai ales de ocultatele multinaționale!

  Fără antreprenorul român nici valuta națională și nici cetățeanul și familia cetățeanului român nu știu cum ar mai viețui!

  Voi mai adăuga doar mirarea (ce să determine un antreprenor de succes intrarea în muncile de partid?), dar în aceași măsură și salutul meu la premiera faptului, că iată, profesioniștii se implică în înnobilarea unei instituții, ocupată de zeci de ani de cozi de topor și ne dăruiesc speranța unui nou Parlament al României, curat și fără penali și imunități!

  SUNT LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ ȘI NU AM SĂ CAD NICIODATĂ!

  Trăim într-o lume aflată într-o criză -caracteristică începuturilor de milenii, din  care încă nu știm cum vom ieși, care vor fi consecințele, dar mai ales, dacă perioada următoare va fi limpede sau, tot mai tulbure.

  În Statele Unite ale Americii mai mult ca sigur Justiția va decide câștigătorul alegerilor!

  Persoana care va ocupa Biroul Oval -Trump sau Biden, va decide, fără echivoc, evoluția omenirii!

  Fie vom fi martorii resuscitării statelor naționale, fie mai repede sau, și mai repede, vom asista la instaurarea unui Guvern Mondial!

  În scumpa noastră patrie tensiunile sunt la fel de mari căci, cinetica politicii dâmbovițene a indus, de fiecare dată, o putere instalată care, în lipsa unei siguranțe naționale, a pus și pune, mai ales acum, la grea încercare întreaga rețea românească.

  De aceea, nu partidele ci, oamenii și proiectele lor pot regla aceste tensiuni astfel încât, casa noastră să nu ia foc!

  Sunt licențiat și în științe economice și în construcții de aceea, nu este ”doar” o metaforă cât mai ales, un portofoliu de idei pe care doresc a-l pune la dispoziția arădenilor!

  Dacă dumneavoastră concitadinii, conjudețenii veți aprecia că sunt vrednic a intra în Camera Deputaților acest portofoliu poate contribui, cum spuneam, la asigurarea societății noastre.

  Arareori am vorbit despre mine, lăsând pe alții să o facă, iar când am vorbit despre mine, ei bine, au fost ocazii cu totul speciale.

  Chiar dacă este unul din drepturile cetățenești –dreptul de a alege și de a fi ales, consider că alegerile pentru Parlamentul României reprezintă unul din evenimentele importante și din viața mea, dar și a tuturor românilor!

  Iată, motivul pentru care voi vorbi despre mine și voi mărturisi.

  În primul rând, mărturisesc iubirea pentru semeni și dragostea pentru scumpa noastră patrie, România!

  Sunt patriot și licențiat al Universității de Vest ” Vasile Goldiș” în specializarea ”Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor”, Arad 2013.

  În prezent studiez la Universitatea ”Ioan Slavici” din Timișoara, pentru obținerea licenței în Finanțe-Bănci. 

  Mai spun că,  prin educație aleasă -familială, școlară sau universitară omul devine măsura faptelor sale și zidul de apărare al patriei de aceea, mulțumesc părinților, profesorilor, lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-au dăruit pentru ca eu să pot învăța! 

  Va trebui să decideți domniile voastre dacă sunt, sau dacă nu sunt, vrednic de a fi reprezentantul arădenilor în Parlamentul României

  În drumul meu către maturitate am avut de străbătut sumedenie de examene unele dificile din cale-afară,  mai cu seamă cele cărora îmi datorez cariera profesională dar, chiar dacă au rămas undeva într-un trecut, cu fiecare zi ce trece în timp, ele mă obligă și mă  țin ancorat în competiția cu mine însumi, iar prin inima mea cu Dumnezeu.

  Trebuie să facem tot ce ne este în putere pentru a rămâne în istorie, iar România să nu cadă!

  Am intrat într-un partid mic  în care am să învăț a ucenici politica, dar mai ales pentru ca din iubire pentru semenii mei să schimb ceea ce nu merge bine.

  Consider ca fieare dintre noi are obligatia -cel putin morala, de ajutorare a persoanelor aflate in dificultate mai ales a copiilor nevoiași, pentru a asigura hrană adăpost și accesul la educație! Viitorul nostru este unul comun nu individualist.

  Doresc ca această experiență să o pun la dispoziția colegilor mei din Camera Deputaților și să legiferăm programe naționale pentru toți copiii nevoiași din România!

  Sunteți, dumneavoastră arădenii, în măsură a aprecia investițiile pe care firma mea de construcții civile și industriale le-a făcut și le desfășoară în continuare pe raza județului și cred că și această expertiză pot să o transfer către legislativ.

  În materie de fiscalitate de asemenea, doresc să contribui la eliberarea unor poveri, cum ar fi perceperea unor taxe de către stat înaintea plăților pe care agenții economici  le înregistrează și contabilizează cu mari întârzieri, ceea ce nu e bine!

  Este nevoie de relaxare fiscală dar, mai ales este stringentă nevoie de politici fiscale prietenoase agenților economici români și mai ales valutei naționale!  

  Un gânditor al Orientului îndepărtat spune despre lume că este …”asemeni unei flori de zăpadă: dacă o apuci cu mâna, se topește imediat. Nu rămâne nimic, decât mâna udă. Dar dacă o privești, doar s-o privești,  atunci floarea de zăpadă își dezvăluie  frumusețea ca oricare floare din lume. 

  Acesta este miracolul!

  România are nevoie -acum, mai mult ca niciodată, de un miracol pentru a renaște!

  Toate partidele ce au urmat ceaușismului au avut politici antiromânești deși, vorbeau în numele poporului de aceea, este nevoie de alternativă!

  Alianța pentru Renașterea Națională, candidatul Ovidiu PALCU credem în vindecarea României și CEREM fiecărei Familii, Credincioșilor -indiferent de confesiunea lor, VOTUL FAVORABIL!

  Alături de celelalte partide naționaliste suntem alternativa favorabilă căci, poporul român nu mai poate fi înșelat cu fraze lustruite! 

  A fost ridicat voalul de pe opera civică a lui Mihai EMINESCU -duhovnicul României!

  Forța ce derivă din scrierile sale, din jertfa lui de sânge cu care a intrat în viața fiecărui român cunoscător de carte oferă înțeles și identitate fiecărui român oriunde s-ar afla el, dar mai ales o lecție de iubire pentru patria română.

  Vă voi aduce aminte de clipe emoționante din învățătura creștină pentru a-i face și pe cei care m-ar întreba -”ce-mi trebuie mie politică”? să priceapă și un alt fel de a răspunde, mai puțin violent, dur… ”De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător.

  Și de-aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș ava atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.” 

  Vă asigur de dragostea mea pe care o așez cu smerenie, întru adevăr, corectitudine, dreptate și cinste, întocmai după învățătura Apostolului Pavel!

  Cu dragoste, așa mă voi purta față de dumneavoastră și eu și echipa din care fac parte, bucurându-ne împreună de adevăr.

  Adevărul care calcă nedreptatea!

  Cu credință, în bunul Dumnezeu, cel ce ne dăruiește toată avuția și libertatea de a trăi!

  Cu nădejdea că împreună putem spori lumina și dragostea căci, ea este cea mai mare dintre toate!

  Sunt și voi fi la dispoziția dumneavoastră întotdeauna de aceea, nu am să cad niciodată!

  Ovidiu PALCU

  România are nevoie -acum, mai mult ca niciodată, de un miracol pentru a renaște! Toate partidele ce au urmat ceaușismului au avut politici antiromânești deși, vorbeau în numele poporului de aceea, este nevoie de alternativă!

  Public acest text trimis din Arad de prietenul meu, jurnalistul și editorul Radu BĂDOIU. 

  Argumentul ce motivează titlul, dar și decizia publicării pleacă din respectul meu față de antreprenorul român!

  (Vă rog să aveți proprietatea termenilor și să nu îl confundați pe antreprenor adică, pe producătorul unor valori numite marfă, cu șmecherul, escrocul, care cumpără ieftin și vinde scump și își spune ” om de afaceri”!)

  Deși, se află sub ochii noștri el, antreprenorul din România, este cel mai hăituit cetățean din această patrie, iar ceilalți români nu pot să îl apere!

  Începând cu autorități -fiscale, ale statului, baronii locali din politică, concurența neloială, corupția, toate tarele capitalismului colonial în care se zbate România, toți îl hărțuiesc cu o ură și forță greu de dus!

  Sute de mii de familii din România sunt dependente de succesul de piață al antreprenorului român, al produselor lui pe care încearcă a le și vinde, pe o piață controlată nu numnai de rechinii și cozile de topor din politică, dar mai ales de ocultatele multinaționale!

  Fără antreprenorul român nici valuta națională și nici cetățeanul și familia cetățeanului român nu știu cum ar mai viețui!

  Voi mai adăuga doar mirarea (ce să determine un antreprenor de succes intrarea în muncile de partid?), dar în aceași măsură și salutul meu la premiera faptului, că iată, profesioniștii se implică în înnobilarea unei instituții, ocupată de zeci de ani de cozi de topor și ne dăruiesc speranța unui nou Parlament al României, curat și fără penali și imunități!

  SUNT LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ ȘI NU AM SĂ CAD NICIODATĂ!

  Trăim într-o lume aflată într-o criză -caracteristică începuturilor de milenii, din  care încă nu știm cum vom ieși, care vor fi consecințele, dar mai ales, dacă perioada următoare va fi limpede sau, tot mai tulbure.

  În Statele Unite ale Americii mai mult ca sigur Justiția va decide câștigătorul alegerilor!

  Persoana care va ocupa Biroul Oval -Trump sau Biden, va decide, fără echivoc, evoluția omenirii!

  Fie vom fi martorii resuscitării statelor naționale, fie mai repede sau, și mai repede, vom asista la instaurarea unui Guvern Mondial!

  În scumpa noastră patrie tensiunile sunt la fel de mari căci, cinetica politicii dâmbovițene a indus, de fiecare dată, o putere instalată care, în lipsa unei siguranțe naționale, a pus și pune, mai ales acum, la grea încercare întreaga rețea românească.

  De aceea, nu partidele ci, oamenii și proiectele lor pot regla aceste tensiuni astfel încât, casa noastră să nu ia foc!

  Sunt licențiat și în științe economice și în construcții de aceea, nu este ”doar” o metaforă cât mai ales, un portofoliu de idei pe care doresc a-l pune la dispoziția arădenilor!

  Dacă dumneavoastră concitadinii, conjudețenii veți aprecia că sunt vrednic a intra în Camera Deputaților acest portofoliu poate contribui, cum spuneam, la asigurarea societății noastre.

  Arareori am vorbit despre mine, lăsând pe alții să o facă, iar când am vorbit despre mine, ei bine, au fost ocazii cu totul speciale.

  Chiar dacă este unul din drepturile cetățenești –dreptul de a alege și de a fi ales, consider că alegerile pentru Parlamentul României reprezintă unul din evenimentele importante și din viața mea, dar și a tuturor românilor!

  Iată, motivul pentru care voi vorbi despre mine și voi mărturisi.

  În primul rând, mărturisesc iubirea pentru semeni și dragostea pentru scumpa noastră patrie, România!

  Sunt patriot și licențiat al Universității de Vest ” Vasile Goldiș” în specializarea ”Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor”, Arad 2013.

  În prezent studiez la Universitatea ”Ioan Slavici” din Timișoara, pentru obținerea licenței în Finanțe-Bănci. 

  Mai spun că,  prin educație aleasă -familială, școlară sau universitară omul devine măsura faptelor sale și zidul de apărare al patriei de aceea, mulțumesc părinților, profesorilor, lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-au dăruit pentru ca eu să pot învăța! 

  Va trebui să decideți domniile voastre dacă sunt, sau dacă nu sunt, vrednic de a fi reprezentantul arădenilor în Parlamentul României

  În drumul meu către maturitate am avut de străbătut sumedenie de examene unele dificile din cale-afară,  mai cu seamă cele cărora îmi datorez cariera profesională dar, chiar dacă au rămas undeva într-un trecut, cu fiecare zi ce trece în timp, ele mă obligă și mă  țin ancorat în competiția cu mine însumi, iar prin inima mea cu Dumnezeu.

  Trebuie să facem tot ce ne este în putere pentru a rămâne în istorie, iar România să nu cadă!

  Am intrat într-un partid mic  în care am să învăț a ucenici politica, dar mai ales pentru ca din iubire pentru semenii mei să schimb ceea ce nu merge bine.

  Consider ca fieare dintre noi are obligatia -cel putin morala, de ajutorare a persoanelor aflate in dificultate mai ales a copiilor nevoiași, pentru a asigura hrană adăpost și accesul la educație! Viitorul nostru este unul comun nu individualist.

  Doresc ca această experiență să o pun la dispoziția colegilor mei din Camera Deputaților și să legiferăm programe naționale pentru toți copiii nevoiași din România!

  Sunteți, dumneavoastră arădenii, în măsură a aprecia investițiile pe care firma mea de construcții civile și industriale le-a făcut și le desfășoară în continuare pe raza județului și cred că și această expertiză pot să o transfer către legislativ.

  În materie de fiscalitate de asemenea, doresc să contribui la eliberarea unor poveri, cum ar fi perceperea unor taxe de către stat înaintea plăților pe care agenții economici  le înregistrează și contabilizează cu mari întârzieri, ceea ce nu e bine!

  Este nevoie de relaxare fiscală dar, mai ales este stringentă nevoie de politici fiscale prietenoase agenților economici români și mai ales valutei naționale!  

  Un gânditor al Orientului îndepărtat spune despre lume că este …”asemeni unei flori de zăpadă: dacă o apuci cu mâna, se topește imediat. Nu rămâne nimic, decât mâna udă. Dar dacă o privești, doar s-o privești,  atunci floarea de zăpadă își dezvăluie  frumusețea ca oricare floare din lume. 

  Acesta este miracolul!

  România are nevoie -acum, mai mult ca niciodată, de un miracol pentru a renaște!

  Toate partidele ce au urmat ceaușismului au avut politici antiromânești deși, vorbeau în numele poporului de aceea, este nevoie de alternativă!

  Alianța pentru Renașterea Națională, candidatul Ovidiu PALCU credem în vindecarea României și CEREM fiecărei Familii, Credincioșilor -indiferent de confesiunea lor, VOTUL FAVORABIL!

  Alături de celelalte partide naționaliste suntem alternativa favorabilă căci, poporul român nu mai poate fi înșelat cu fraze lustruite! 

  A fost ridicat voalul de pe opera civică a lui Mihai EMINESCU -duhovnicul României!

  Forța ce derivă din scrierile sale, din jertfa lui de sânge cu care a intrat în viața fiecărui român cunoscător de carte oferă înțeles și identitate fiecărui român oriunde s-ar afla el, dar mai ales o lecție de iubire pentru patria română.

  Vă voi aduce aminte de clipe emoționante din învățătura creștină pentru a-i face și pe cei care m-ar întreba -”ce-mi trebuie mie politică”? să priceapă și un alt fel de a răspunde, mai puțin violent, dur… ”De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător.

  Și de-aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș ava atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.” 

  Vă asigur de dragostea mea pe care o așez cu smerenie, întru adevăr, corectitudine, dreptate și cinste, întocmai după învățătura Apostolului Pavel!

  Cu dragoste, așa mă voi purta față de dumneavoastră și eu și echipa din care fac parte, bucurându-ne împreună de adevăr.

  Adevărul care calcă nedreptatea!

  Cu credință, în bunul Dumnezeu, cel ce ne dăruiește toată avuția și libertatea de a trăi!

  Cu nădejdea că împreună putem spori lumina și dragostea căci, ea este cea mai mare dintre toate!

  Sunt și voi fi la dispoziția dumneavoastră întotdeauna de aceea, nu am să cad niciodată!

  Ovidiu PALCU